LPUs tilblivelse
(slik undertegnede har oppfattet den)


Flere medlemmer har spurt om hvordan det skjedde? (Det som skjer det skjer, het det en gang.)

 

Våren 2000 fikk undertegnede entusiastiske telefonmeldinger fra en eldre bror i Lier. Han hadde hørt meget interessante foredrag i Lier pensjonistuniversitet (PU). Hva var PU for noe? spurte jeg som da var helt ukjent med begrepet. Det var en forening bl.a. med formål å aktivisere pensjonister til egeninnsats, spre kunnskap som var interessant og nyttig for pensjonistene, fikk jeg opplyst. Men det kunne da ikke hete universitet uten at det krevdes noen eksamen, spurte jeg? Jo det kunne visst det.

 

For om mulig å få litt mer ”kjøtt på beinet”, snakket jeg da med mine naboer, i stedet for om været, om det lille jeg visste om PU. Disse naboene var: Gunnar Tidemann, Ivar Mo, Anne Lise Holdhus og Brit Svendheim Johnsen. Spørsmålet til disse var da: Om de hadde noe kjennskap til denne nye landsomfattende foreningsvirksomheten? PU burde vel også være noe for Lørenskog med 30.000 innbyggere, siden f.eks Lier med 20.000 har det?

 

Bidrag fra:

Ivar Mo:

Han hadde kontakt med PUNR, Pensjonistuniversitet Nedre Romerike, og skaffet underlag for hva PU står for fra denne institusjonen. Mo fikk derfra opplyst opprinnelsen til pensjonistuniversitet (i rammen nedenfor i kursiv). Som mye annet i vår sivilisasjon og kultur, for eksempel byggesten til vår grunnlov, kommer også PU fra utlandet, og ikke rekendes på en innenlands fjel.


Opprinnelsen til pensjonistuniversitetet (PU)
På begynnelsen av 70-tallet begynte flere å interessere seg for den kommende utvikling i befolkningsstrukturen i industrialiserte land. Lavere pensjonsalder og økt levealder sammen med bedre helse og bibehold av fysisk og mental funksjonsevne hos eldre kunne gi en total endring av pensjonistenes livsbetingelser. Et initiativ i den anledning ble tatt av Pierre Vellas, professor i politisk økonomi ved universitetet i Toulouse. I 1972 arrangerte han en sommerskole som tilbød pensjonister et program med forelesninger, konserter, guidede turer og andre kulturaktiviteter. Hans tanke var å gjenta dette hver sommer. Men begeistringen og oppslutningen var så stor at han måtte lansere et helårsprogram. Og i løpet av kort tid spredte initiativet seg, og er nå blitt en stor internasjonal bevegelse med millioner av deltagere.

Det opprinnelige navnet var "Universitet for den tredje alder, U3A". Den tredje alder er blitt internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles kan delta aktivt i samfunnet. For en del vil den fjerde alder være neste fase der man blir en passiv pleiemottager. Et viktig mål for U3A vil være å utsette denne overgangen. Bevegelsens hovedmål er således å bidra til å gjøre pensjonist-tilværelsen til en verdifull tid for den enkelte og for samfunnet. Dette skal oppnås ved en tredelt formålsparagraf:

  • Gi undervisning i emner av felles interesse.
  • Aktivisere det enkelte medlem til egen innsats.
  • Tilby et sosialt fellesskap.

I dag er flere navn i bruk, men U3A (U3E i spansktalende land) er mest utbredt. De fleste har valgt å beholde universitetsbetegnelsen fordi de vil legge lista litt høyt. U3A skal være mer enn en pensjonistforening. Imidlertid skal adgangen være fri for alle uten formelle krav, og kurs som gis er uten eksamener. "Universitet" skal oppfattes i ordets opprinnelige betydning som et fellesskap av personer som ønsker intellektuell vekst og stimulans, ikke som en eliteskole for utvalgte.


Anne Lise Holdhus:

Hun stod denne høsten 2000 på venteliste til medlemskap i PUNR hvor for øvrig medlemsmøtene ble holdt i et trangt lokale i underetasjen i Gjensidige-gården på Lillestrøm. Hun var veldig interessert i å kunne yte noe for et eventuelt PU i Lørenskog.

 

Gunnar Tidemann:

Han hadde generelt stor interesse for PU-ideen.

 

Brit Svendheim Johnsen:
Hun hadde også generelt stor interesse for PU-ideen.

 

Siden vi gjennom ovennevnte sitat hadde fått en viss peiling på hva U3A stod for, ble det raskt besluttet å ha et orienterende møte hos undertegnede 23. november 2001.

Tilstede var:

Henrik Lundgaard, Anne Lise Holdhus, Brit Svendheim Johnsen, Thor Øyen, Ivar Mo, Gunnar Tidemann, Arne Bjørnsgaard

Tema: Er PU noe for Lørenskog?

Det var det full enighet om, og at man skulle skynde seg langsomt.

Man tok i starten sikte på ca. 50 medlemmer. Men det var noen som tvilte om vi klarte å få så mange.

 

Nå gikk det imidlertid slag i slag med møter samme sted.


Referat fra møte 7. desember 2000 nedenfor:

 

  7/12-00  Konstituering av Interimsstyre
  Følgende ble vedtatt:
  Formann: Gunnar Tidemann
  Nestleder: Anne-Lise Holdhus
  Sekretær: Ivar Mo
  Kasserer utnevnes senere. Dette  interimsstyret erstattes av et formelt valgt styre på første generalforsamling som holdes medio januar 2001.


18/12-00: Interimstyremøte.

19/12-00: Møte med Lørenskog kommune vedrørende møtelokalet.

4/1-01: Interimstyremøte med planlegging av konstituerende generalforsamling.

25/1-01: Interimstyremøte med planlegging av konstituerende generalforsamling.

 

Nedenstående referat fra dette konstituerende medlemsmøte 31. januar 2001:

 

REFERAT

 

fra Konstituerende medlemsmøte i Lørenskog Pensjonistuniversitet (LPU)

den 31.01.01.

 

Møteinnkalling var utsendt 10.01.01. Møtested var Vasshjulet, Lørenskog Kultursenter, Triaden. 39 medlemmer var tilstede.

 

Dagsorden:

1.      Valg av ordstyrer og referent

2.      Introduksjon

3.      Vedtekter

4.      Valg av styre og revisor

5.      Fastsettelse av kontingent

6.      Program for vårsemesteret

7.      Datakurs

8.      Kåseri

9.      Eventuelt

10.  Avslutning

 

På vegne av interimsstyret ønsket Gunnar Tidemann velkommen til etableringsmøtet, og overlot møteledelsen til Tor Dagre som ordstyrer. Referat ved Tor Thoresen.

 

2. Introduksjon.

Anne-Lise Holdhus orienterte om ideen og formålet med Pensjonistuniversiteter. Den vanligste internasjonale betegnelsen er U3A, universitet for den tredje alder. Den første etableringen i Norge skjedde i Oslo i 1982. Det nærmeste pensjonistuniversitet for oss er Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (PUNR) på Lillestrøm. PUNR har lange ventelister for medlemskap, og ser positivt på opprettelsen av LPU. Anne-Lise Holdhus rettet en spesiell takk til Arne Bjørnsgaard, som var den som hadde tatt initiativet til etableringen i Lørenskog.

 

3. Vedtekter

Forslag til vedtekter var sendt ut sammen med innkallingen. Forslaget ble vedtatt enstemmig.

 

3. Valg

Ordstyrer opplyste at interimsstyret hadde sagt seg villig til å stille til valg. Forslag til styre ble presentert:

 

Gunnar Tidemann, leder

Anne-Lise Holdhus, nestleder

Trygve Johnsen, kasserer

Ivar Mo, sekretær

Arne Bjørnsgaard, styremedlem

Britt Johnsen, varamedlem

Thor Øyen, varamedlem

 

Ifølge vedtektene er valgperioden 2 år, og for å unngå at hele styret går samtidig, var det foreslått at 2 av styremedlemmene fratrer etter 1 år, enten etter eget ønske eller etter loddtrekning. Dette innebærer at man får to styremedlemmer på valg etter 1 år og tre på valg etter 2 år.

 

Det var ingen andre forslag, og styret ble valgt enstemmig.

 

Som valgkomite ble valgt Svein Steinland og Per Wolff, og som revisor Tor Thoresen.

 

4. Kontingent

Årlig kontingent for 2001 var foreslått til kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr.300,- for par. Innmelding etter 1. juli halv pris. Ikke-medlemmer betaler kr. 40,- pr. møte. Forslaget ble vedtatt enstemmig.

 

Etter dette overlot Tor Dagre den videre møteledelse til Gunnar Tidemann. Tidemann takket på styrets vegne for tilliten, og gikk over til punkt 6 på dagsorden.

 

6. Program for vårsemesteret

Arbeidsoppgavene for pensjonistuniversitetene er foredragsvirksomhet, studieringer, tematurer m.v. Styret ønsket en litt forsiktig start, og Tidemann sa at man ville konsentrere seg om foredrag den første tiden. Styret tar sikte på 8-10 foredrag i året. Programmet for våren 2001 med 4 foredrag var lagt ut. Møtetidspunkter var 21.02, 21.03, 18.04 og 30.05.01 i Vasshjulet.

 

7. Datakurs

Tilbud til medlemmene om Datakurs var også lagt ut. Kurset holdes på Lillestrøm videregående skole, og vil gå over 6 fredager, første gang 2. mars 2001. Kapasitet opp til 30 deltagere. Påmelding til Ivar Mo.

 

Etter en kaffepause holdt miljøsjef Bjørn Torp et interessant kåseri om ”Miljøstatus i Lørenskog og fremtidige utfordringer”.

 

9. Eventuelt

Tidemann opplyste at man nå var ca. 60 medlemmer, og at styret hadde en målsetting på maks. 200-250. Foreningen er inne i en begynnende læreprosess, og styret anbefalte at man fikk en gradvis økning i medlemsantallet. Han oppfordret likevel til verving, og det ble spesielt ønsket medlemmer fra de områder i Lørenskog som foreløpig er svakt representert. Møtene vil bli offentliggjort i ”Arena”, og medlemskap vil kunne tegnes på møtene.

 

11.  Avslutning.

Lederen takket for fremmøtet.

 

Skårer, 31.01.01

 

Tor Thoresen

Referent


 

Etterord

 

Hva skulle barnet (foreningen) hete?

Å benytte ordet universitet var veldig krevende og utfordrende siden den forventede kunnskapsberikelsen var begrenset. Varianten akademi var derfor også i bildet. Senior i stedet for pensjonist var også inne i diskusjonen. Konklusjonen på diskusjonen i interimstyret var at pensjonistuniversitet og Lørenskog skulle være med. Rekkefølgen av ordene var også viktig, spesielt i den forkortede versjon kan en annen rekkefølge gi pornografiske assosiasjoner. Derfor ble det LPU.

 

Med så sterk gjenklang som den franske opprinnelsen U3A har internasjonalt i dag, hadde det kanskje vært vel så logisk å kalle foreningen Lørenskog U3A på samme måte som Lions, Rotary etc.

 

Grunnet bred enighet i interimstyret tok det kort tid fra det første orienterende møte 23.nov 2000 til konstituerende årsmøte (KÅ) 31. jan 2001. Mesteparten av denne tiden gikk med til å få ordnet med bankforbindelse via Brønnøysundregisteret. Gratis møtelokale på Vasshjulet ble ordnet med ubyråkratisk møte mellom Gunnar Tidemann og Anne Lise Holdhus og kulturhusets Bjørn Berre. Det første KÅ-møtet måtte man imidlertid betale for (ca. 1500 kr) fordi registreringen i Brønnøysund ikke var i ”box”!

Valg av bank var enkelt, fordi Nordea var (og er) på huset, Triaden!

 

På det første orienterende møte tok man som nevnt peiling på 50 medlemmer, men det var for beskjedent siden vi ved årskiftet 2004/2005 er over 300 medlemmer.

 

Uten forkleinelse for noen av de andre styremedlemmene i de 2 første årene var det etter min oppfatning som etterfølgende sekretær meget viktig at Ivar Mo var sekretær fra starten. Dermed fikk man allerede fra da av et meget fornuftig arkivopplegg. Dette er suverent bla. pga kronologisk datoangivelse (år, måned, dag) når det f.eks gjelder gjenfinning av dokument.
Det gikk for øvrig gjetord til Folkeuniversitetet om LPU etter den fine starten med meget stor oppslutning det første året, slik at Ivar Mo hadde innlegg på PUs landskonferanse i 2002.

Det er ellers morsomt å nevne at sammensetningen av det første styret i LPU var innenfor en tenkt sirkel på Sørli/Løkenåsen med radius mindre enn 50 m. Man trengte ikke å gå over bekken etter vann!

 

Lørenskog 11. mars 2005

 

Arne Bjørnsgaard